Objavljeno 28 Lipanj 2016
Ispis

Dana 24. lipnja 2016. godine održana je 17. sjednica Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije na kojoj je predsjednik Upravnog vijeća g. Nenad Martinaga u prisutnosti članova vijeća otvorio pristiglu prijavu na natječaj za imenovanje ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije. Temeljem objavljenog javnog natječaja u dnevnom tisku 24 sata od 3. lipnja 2016. godine, web stranici Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije ( www.prostorno-kkz.hr) te na oglasnoj ploči Zavoda u traženom roku pristigla je jedna prijava.
Nakon otvaranja prijave konstatirano je da se na javni natječaj javio dosadašnji ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje g. Zlatko Filipović, dipl.ing.arh. te da ispunjava sve uvjete tražene javnim natječajem.
Sukladno članku 24. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije (Klasa:012-03/08-01/01, Urbroj:2137-14-08-1; Klasa: 012-03/09-01/01, Urbroj:2137-14-09-1; Klasa:012-03/14-01/01, Urbroj:2137-14-14-1; Klasa:012-03/16-01/01, Urbroj:2137-14-16-1) Upravno vijeće je izradilo i usvojilo Izvješće o provedenom postupku javnog natječaja te isto proslijedilo županu na daljnje postupanje po Zakonu.

 

 

 
Objavljeno 03 Lipanj 2016
Ispis

KLASA: 023-08/16-01/01
URBROJ:2137-14-16-2
Koprivnica, 30. svibnja 2016.

Na temelju članka 24. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije (Klasa:012-03/08-01/01, Urbroj:2137-14-08-1; Klasa: 012-03/09-01/01, Urbroj:2137-14-09-1; Klasa:012-03/14-01/01, Urbroj:2137-14-14-1; Klasa:012-03/16-01/01, Urbroj:2137-14-16-1), članka 6. Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije ( „Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 13/07., 12/09., 8/13., 12/13. i 2/14) i Odluke Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije od 30. svibnja 2016. godine, Klasa:023-08/16-01/01, Urbroj:2137-14-16-1 Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje
Koprivničko-križevačke županije

Uvjeti:
- magistar inženjer građevinarstva ili magistar inženjer arhitekture i urbanizma
- najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci
- položeni stručni ispit
Stručni naziv i akademski stupanj stečen prema ranijim propisima izjednačen je s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem sukladno članku 14. stavku 2. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine broj 107/07. i 118/12.)".

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti kod prijama u službu po posebnom zakonu, dužan/a je pozvati se na to pravo u prijavi te o tom priložiti dokaz radi ostvarivanja prednosti pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate.

Na temelju javnog natječaja, ravnatelja Zavoda na vrijeme od 4 (četiri) godine, imenuje i razrješuje župan na temelju provedenog postupka Upravnog vijeća, a uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove prostornog uređenja.
Ista se osoba može ponovno imenovati za ravnatelja.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti : životopis, presliku diplome, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, izvod iz elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu, presliku domovnice i uvjerenje da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne stariju od šest mjeseci).

Prijave se primaju u roku 15 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune prijave neće se uzimati u obzir, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave se podnose na adresu:

„Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/1, 48000 Koprivnica, s naznakom – natječaj za ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije."

Predsjednik Upravnog vijeća
Nenad Martinaga

 

 

 
Objavljeno 13 Svibanj 2016
Ispis

12. SVIBNJA 2016. ODRŽANA PRVA NACIONALNA RADIONICA U OKVIRU EU PROJEKTA MINATURA2020

 

U prostorijama Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Koprivnica održana je prva nacionalna radionica o ležištima mineralnih sirovina od javnog značenja u sklopu projekta MINATURA2020. Prije početka same radionice sve prisutne pozdravio je zamjenik župana Darko Sobota i ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije Zlatko Filipović. Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije je partner u ovom projektu koji se odvija u sklopu EU programa Obzor2020. Radionici je prisustvovalo 50-ak dionika iz državnih institucija, fakulteta, udruga, županija, tvrtki, lokalne samouprave, zavoda za prostorno uređenje i sektora zaštite okoliša i prirode.
U prvom dijelu radionice ispred Zavoda za prostorno uređenje mr.sc. Mladen Matica prezentirao je ciljeve i očekivane rezultate projekta, dok je Blaženka Lukšić, dipl.ing.arh. prezentirala pregled relevantnog Zakonodavstva vezanog za rudarstvo u Republici Hrvatskoj s definicijom ležišta mineralnih sirovina od javnog značenja s prijedlozima za Analizu konfliktnih područja.
Željko Dedić, dipl,ing.geol. iz Hrvatskog geološkog instituta Zagreb prezentirao je Rudarsko-geološku studiju Koprivničko-križevačke županije s osvrtom na stanje u Hrvatskoj. Vesna Marohnić Kuzmanović, dipl.ing.arh. i Lidija Škec, dipl.ing.arh. iz Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj Zagreb prezentirale su Strategiju prostornog razvoja Republike Hrvatske s aspekta eksploatacije mineralnih sirovina. Dr. Željko Pogačnik iz slovenskog Društva tehničkih menagera osvrnuo se na relevantno zakonodavstvo Republike Slovenije za područje iskorištavanja mineralnih sirovina i procedure ishođenja dozvola za eksploataciju. Neven Trenc govorio je o geološkim okolnostima zaštite prirode na širem području Koprivnice na primjeru eksploatacije šljunka i pijeska kvartarne starosti. Nakon prezentacija održana je interaktivna diskusija u svezi navedenih tema, s razmjenom iskustava i dobre prakse te su napravljeni pisani zaključci radionice i najavljena je sljedeća radionica u listopadu 2016. godine.

 

 

 

 
Objavljeno 04 Svibanj 2016
Ispis

U četvrtak 12. svibnja 2016. s početkom u 10:00 sati u Dvorani Hrvatske gospodarske komore, Frankopanska 3, Koprivnica  održat će se Nacionalna konzultacija dionika o ležištima mineralnih sirovina od javnog značenja u okviru projekta MINATURA 2020 koju organizira Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije u suradnji s HGK Županijska komora Koprivnica.

 

Attachments:
Download this file (AGENDA.doc)AGENDA.doc[ ]309 Kb
Download this file (POZIVNICA.doc)POZIVNICA.doc[ ]300 Kb
 
Objavljeno 01 Travanj 2016
Ispis

 

Održan okrugli stol „Podravska brza cesta u funkciji demografske, ekonomske i okolišne održivosti Podravine"

Dana 31. ožujka 2016. u prostorima Kulturno informativnog centra u Martijancu u organizaciji Općine Martijanec održan je Okrugli stol o gradnji Podravske brze ceste. Ovom događaju prisustvovali su predstavnici Koprivničko-križevačke, Varaždinske i Virovitičko-podravske županije, predstavnici gradova i općina od slovenske granice do Virovitice kroz koje prolazi državna cesta DC10 – Podravska magistrala te ostali učesnici. S područja Koprivničko-križevačke županije u raspravi su sudjelovali zamjenik župana Darko Sobota, Mladen Matica i Saša Cestar iz Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, predstavnici Županijske uprave za ceste Vesna Božičević i Boris Majerus te načelnik Općine Kloštar Podravski Siniša Pavlović, načelnik Općine Kalinovac Branko Sobota i načelnik Općine Virje Mirko Perok.

Uvodna izlaganja održali su načelnik Općine Marijanec Marijan Horvat, dr.sc. Petar Feletar s temom Podravska magistrala – temelj gospodarskog razvitka Podravine i dr.sc. Ružica Vuk s temom Podravska brza cesta – nužnost i nada. Istaknuta je nacionalna važnost ovog prometnog pravca koji povezuje pet županija. Alternativna je cestovna komunikacija za posavski pravac, što je posebno došlo do izražaja u vrijeme prekida prometa na posavskom koridoru. U cilju demografske, ekonomske i okolišne održivosti dijelova Podravine potrebno je što žurnije preusmjeravanje prometa s Podravske magistrale na Podravsku brzu cestu. Podravska brza cesta nužna je za sve narušeniju sigurnost za sudionike u prometu kroz općine i gradove kojima prolazi magistrala.

   

 
Objavljeno 09 Prosinac 2015
Ispis

MINATURA2020 - Ležišta mineralnih sirovina od javnog značenja

 

Novi EU projekt pod nazivom MINATURA2020 - Razvojni koncept za Europski okvir ležišta mineralnih sirovina, financiran od strane Europske komisije Programa OBZOR 2020., započet je početkom 2015. godine kao odgovor na društvene potrebe očuvanja ležišta mineralnih sirovina od javnog značenja za budućnost.
Eksploatacija izvornih ležišta mineralnih sirovina u Europi je neophodna ukoliko želimo da potrebe europskog društva budu zadovoljene na održiv način. Da bi se ostvario ovaj cilj, društvo treba osigurati učinkovit pristup koji bi omogućio istraživanje i eksploataciju tih ležišta mineralnih sirovina bez ugrožavanja potreba sadašnjih i budućih generacija. U skladu s tim potencijal iskoristivosti ležišta mineralnih sirovina (uključujući napuštene povijesne rudarske lokacije) treba vrednovati osobito u odnosu na druge načine korištenja prostora i ciljeve zaštite okoliša. Prosudba između eksploatacije mineralnih sirovina i drugih načina korištenja prostora predstavlja izazov koji zahtijeva stručne dokaze.
Kao odgovor na ovaj izazov novi projekt Europske unije MINATURA2020, financiran od strane Europske komisije, u sklopu programa OBZOR 2020. za istraživanja i inovacije (Research & Innovation - R&I), započet je u veljači 2015. godine. Glavni cilj ovog trogodišnjeg projekta je razviti koncepciju i metodologiju za određivanje posebne zaštite „Ležišta mineralnih sirovina od javnog značenja" („Mineral deposits of Public Importance" - MdoPI) kako bi se osiguralo njihovo najbolje korištenje u budućnosti s namjerom usklađivanja s europskim propisima, smjernicama ili političkim okvirima. S obzirom na to da političko-planski okvir sadrži načelo održivosti eksploatacije mineralnih sirovina, kao i za ostale resurse/korištenje prostora po sektorima, predstavlja pokretačku snagu projekta MINATURA2020.
Predvođena Agencijom za međunarodnu politiku mineralnih sirovina - MinPol (Austrija), MINATURA2020 koristi veliko iskustvo i snagu međunarodnog konzorcija sastavljenog od 24 partnera iz 16 zemalja članica Europske unije (Austrija, Belgija, Hrvatska, Francuska, Mađarska, Italija, Irska, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Velika Britanija) i tri ne članice EU (Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija). Svi projektni partneri imaju zapažene uspjehe na projektima nacionalne, međunarodne i gospodarske razine i aktivni su učesnici u međunarodnoj zajednici mineralnih sirovina. Poseban naglasak bit će na pan-europskoj primjeni i sinergijskim učincima projekta. Prema tome, konzorcij ima za cilj u razmatranje uključiti što veći broj europskih zemalja. U tom smislu, radionice zainteresiranih dionika projekta bit će organizirane u brojnim europskim zemljama u 2016. godini kako bi se prikupio veliki broj ulaznih podataka na temu Ležišta mineralnih sirovina od javnog značenja.

 

http://minatura2020.eu/

 

 

 

Stranica 7 od 19

<< Početak < Prije 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dalje > Kraj >>
Google Maps lokacija sjedišta
<<  Travanj 2024  >>
 Po  Ut  Sr  Če  Pe  Su  Ne 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Partneri

Koprivničko-križevačka županija
Pora
Zaštita prirode Koprivničko-križevačke županije

Projekti

Završeni
 
 
Natreg

 

Attract See