Objavljeno 13 Studeni 2020
Ispis

 Održano javno izlaganje

o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja

Općine Sveti Petar Orehovec sa smanjenim sadržajem

       Sukladno članku 94. st. 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19, dalje u tekstu: Zakon) o predmetnom prijedlogu prostornog plana provodi se javna rasprava. Javna rasprava, odnosno javni uvid trajat će 15 dana, od 3. studenog 2020. godine do 17. studenog 2020. godine. Prijedlog Plana bit će izložen na javni uvid za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Sveti Petar Orehovec, na adresi Orehovec 2, Orehovec svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 sati te na mrežnim stranicama Općine Sveti Petar Orehovec, www.svetipetarorehovec.hr i izrađivača Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, www.prostorno-kkz.hr.

       U skladu s člankom 99. st. 1. Zakona, održano je javno izlaganje o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar Orehovec sa smanjenim sadržajem. Javno izlaganje Prijedloga Plana održalo se 6. studenog 2020. u 10,00 sati u Vatrogasnom domu Sveti Petar Orehovec, na adresi Sveti Petar Orehovec 131, Sveti Petar Orehovec uz poštivanje svih mjera i preporuka za sprječavanje zaraze koronavirusom sukladno odlukama Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

       Datum, mjesto i vrijeme javnog izlaganja objavljeni su u „24 sata" od 27. listopada 2020. godine (broj 5524, godina XVI.), na mrežnoj stranici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, na geoportalu Informacijskog sustava prostornog uređenja od 27. listopada 2020. godine (link: https://mgipu.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Prostorno/Planovi/Rasprave//26.10.2020.Sv.Petar.pdf ), na mrežnim stranicama Općine Sveti Petar Orehovec dana 26. listopada 2020. godine (link: http://www.svetipetarorehovec.hr/) i na mrežnim stranicama Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije od 26. listopada 2020. godine (link: https://www.prostorno-kkz.hr/novosti1/planovi-u-postupku-donosenja/250-obavijest-o-javnoj-raspravi-o-prijedlogu-iii-izmjena-i-dopuna-prostornog-plana-uredenja-opcine-sveti-petar-orehovec-sa-smanjenim-sadrzajem).

       Nakon održanog javnog izlaganja o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar Orehovec sa smanjenim sadržajem sastavljen je Zapisnik o javnom izlaganju. Na sljedećoj poveznici (link: https://drive.google.com/drive/folders/1r6w2yMQ6fEwKCQMbn2TBzRMtEPQ182tH?usp=sharing) nalaze se materijali o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar Orehovec sa smanjenim sadržajem i prezentacije izrađivača sa javnog izlaganja.

   

 
Objavljeno 09 Studeni 2020
Ispis

 

ODRŽANO JAVNO IZLAGANJE O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE I STRATEŠKOJ STUDIJI

Opširnije...
 
Objavljeno 26 Listopad 2020
Ispis

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI PETAR OREHOVEC
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 350-02/19-01/01
URBROJ: 2137/20-20-79
Sveti Petar Orehovec, 26. listopada 2020.

Na temelju članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) objavljuje se:


OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI
o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Sveti Petar Orehovec sa smanjenim sadržajem

 

1. Javna rasprava, odnosno javni uvid trajat će 15 dana, od 3. studenog 2020. godine do 17. studenog 2020. godine.

 

2. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar Orehovec sa smanjenim sadržajem (dalje u tekstu: Prijedlog Plana) bit će izložen na javni uvid za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Sveti Petar Orehovec, na adresi Orehovec 2, Orehovec svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 sati te na mrežnim stranicama Općine Sveti Petar Orehovec, www.svetipetarorehovec.hr i izrađivača Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, www.prostorno-kkz.hr.

 

3. Javno izlaganje Prijedloga Plana održat će se 6. studenog 2020. u 10,00 sati u Vatrogasnom domu Sveti Petar Orehovec, na adresi Sveti Petar Orehovec 131, Sveti Petar Orehovec uz poštivanje svih mjera i preporuka za sprječavanje zaraze koronavirusom sukladno odlukama Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

 

4. U slučaju nepovoljne situacije u svezi sprječavanja širenja zaraze koronavirusom, javno izlaganje iz točke 3. održat će se u skladu sa preporukama na adekvatan način, o čemu će svi sudionici javne rasprave biti obaviješteni.

 

5. Pozivaju se zainteresirane osobe da sudjeluju u javnoj raspravi. Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 17. studenim 2020. godine i to na sljedeći način:
- postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima,
- davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,
- upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Sveti Petar Orehovec, Sveti Petar Orehovec 12, Sveti Petar Orehovec.

 

6. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani i potpisani imenom i prezimenom, uz adresu podnositelja, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

                                                                                                                                             Općinski načelnik
                                                                                                                                             Franjo Poljak

 

 

Link za preuzimanje:

https://drive.google.com/drive/folders/1r6w2yMQ6fEwKCQMbn2TBzRMtEPQ182tH?usp=sharing

 
Objavljeno 23 Listopad 2020
Ispis

Obavijest o terminu javne rasprave o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna prostornog plana Koprivničko-križevačke županije i Strateškoj studiji utjecaja na okoliš IV. izmjene i dopune prostornog plana Koprivničko-križevačke županije

 

Na temelju odredbi članka 23. stavka 3. i 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš ("Narodne novine" br. 3/17), članka 5., članka 12., stavka 3, članka 16. i članka 17. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" br. 64/08) i članka 96. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. I 98/19.) u postupku izrade IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije objavljuje


JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE


I


STRATEŠKOJ STUDIJI O UTJECAJU NA OKOLIŠ IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

I.

Javna rasprava o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana) i Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Strateška studija) trajat će 30 dana, te započeti 29. listopada 2020. godine i završiti 27. studenog 2020. godine.

II.

Javni uvid u Prijedlog Plana i Stratešku studiju moći će se obaviti od 29. listopada do 27. studenog 2020. godine, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati na slijedećim mjestima:
• Koprivnica – u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici, Ulica Antuna Nemčića 5, soba 44,
• Križevci – u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Izdvojeno mjesto rada Križevci, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12,
• Đurđevac – u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Izdvojeno mjesto rada Đurđevac, Stjepana Radića 1.

III.

Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije i Strateške studije biti će s danom početka javne rasprave dostupni javnosti i na službenim mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije (www.kckzz.hr).

IV.

Javno izlaganje o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije održat će se:

u četvrtak, 05. studenog 2020. godine, s početkom u 11,00 sati u Domu mladih u Koprivnici, Ulica Hrvatske državnosti 10;

Ukoliko u vrijeme 8 dana prije početka održavanja javne rasprave budu na snazi odluke, zabrane i mjere vezane uz COVID-19, osobito zabrana javnog okupljanja, javna izlaganja će se održati u navedeno vrijeme putem livestream servisa koji omogućava interakciju sa sudionicima u vidu mogućnosti postavljanja pitanja te davanja odgovora na postavljena pitanja, kao i mogućnosti davanja primjedbi, prijedloga i mišljenja. Livestream servisu će biti moguće pristupiti putem linka koji će biti objavljen na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije, http://kckzz.hr.

V.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe zainteresirane javnosti na Prijedlog Plana i Stratešku studiju moći će se dostaviti pisanim putem nositelju izrade Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5, s naznakom „Javna rasprava za IV. Izmjene Prostornog plana i Stratešku studiju, dati usmeno u zapisnik za vrijeme trajanja javnih izlaganja i upisivati u knjigu primjedbi na mjestima javnog uvida za vrijeme trajanja javnog uvida, sve zaključno sa zadnjim danom javne rasprave, 27. studenim 2020. godine.
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji neće biti dostavljeni u roku ili neće biti čitko i razumljivo pisani, uz ime i prezime, adresu i potpis podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme izvješća o javnoj raspravi.

VI.

Ova obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Plana i Strateškoj studiji objavit će se u dnevnom tisku, službenom glasilu Koprivničko-križevačke županije, na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije.

VII. 

Nositelj izrade će svim javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima koja su dala ili trebala dati zahtjeve za izradu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije dostaviti posebnu obavijest o javnoj raspravi sukladno Zakonu o prostornom uređenju.


Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode


KLASA: 351-03/20-01/7
URBROJ: 2137/1-05/01-20-20


Koprivnica, 19. listopada 2020.


Pročelnik:
Damir Petričević, mag.ing.aedif.

 

PROSTORNI PLAN 

STRATEŠKA STUDIJA 

 

 

 

 
Objavljeno 20 Ožujak 2020
Ispis

OBAVIJEST


o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije

 

Ovim putem obavještava se javnost da je temeljem Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije, koju je Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije donijela na 21. sjednici održanoj 7. srpnja 2016. godine (Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije broj 9/16.), započela izrada IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije (Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije broj 8/01., 8/07, 13/12. i 5/14.).

 

 

Attachments:
Download this file (Obavijest.doc)Obavijest.doc[ ]383 Kb
 
Objavljeno 14 Lipanj 2019
Ispis

Dana 13. lipnja 2019. godine, u Vijećnici Općinskog vijeća Općine Virje, Trg dr. Franje Tuđmana bb (Društveni dom Virje), održano je javno izlaganje u sklopu javne rasprave o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Virje. Na javnom izlaganju sudjelovali su predstavnici Općine Virje kao nositelja izrade IV. ID PPUO Virje, predstavnici stručnog izrađivača, Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije te zainteresirana javnost.

Nakon uvodne riječi pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Virje, gđe. Kristine Filipović, i ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje KKŽ, gosp. Zlatka Filipovića, predstavnici stručnog izrađivača: Jelena Kovač, dipl.ing.građ., Saša Cestar, dipl.ing.prom. i Martina Lauš, mag.ing.arch., prezentirali su izvršene izmjene u IV. ID PPUO Virje vezane uz građevinska područja i infrastrukturne sustave. Nakon prezentacija uslijedila je rasprava u kojoj su se mogla postavljati pitanja i davati primjedbe na IV. ID PPUO Virje.
Javna rasprava o Prijedlogu IV. ID PPUO Virje završava 21. lipnja 2019. godine i zaključno s tim danom može se izvršiti uvid u prostorno-plansku dokumentaciju te davati mišljenja i prijedlozi na IV. ID PPUO Virje.

  

 

 

Stranica 4 od 17

<< Početak < Prije 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalje > Kraj >>
Google Maps lokacija sjedišta
<<  Srpanj 2024  >>
 Po  Ut  Sr  Če  Pe  Su  Ne 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Partneri

Koprivničko-križevačka županija
Pora
Zaštita prirode Koprivničko-križevačke županije

Projekti

Završeni
 
 
Natreg

 

Attract See