Objavljeno 31 Ožujak 2017
Ispis

Dana 30. ožujka 2017. godine u prostorijama Općine Molve održan je radni sastanak u svezi izrade IV. izmjena i dopuna PPUO Molve. Predstavnici izrađivača Prostornog plana iznijeli su prostorno-planska rješenja pristiglih zahtjeva javnopravnih tijela, te fizičkih i pravnih osoba, te dogovorili novu metodologiju izrade Plana obzirom na nove katastarske podloge i izradu kartografskih prikaza Prostornog plana. Obavijesti za građanstvo i eventualni zahtjevi za promjene Prostornog plana dostupni su na mrežnim stranicama nositelja izrade Prostornog plana Općine Molve.

 
Objavljeno 20 Ožujak 2017
Ispis

Na temelju članka 96. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13.) i Zaključka načelnika Općine Virje, KLASA350-02/17-01/06:, URBROJ: 2137/18-17-1 od 15. ožujka 2017. godine objavljuje se

JAVNA RASPRAVA
o Prijedlogu III. izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Virje

1. Javna rasprava će trajati 10 dana, od 24. ožujka 2017. godine do 02. travnja 2017. godine

2. Javni uvid u Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Virje moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Virje, Đure Sudete 10, Virje svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 sati te na mrežnim stranicama Općine Virje www.virje.hr i izrađivača plana Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije www.prostorno-kkz.hr.

3. Javno izlaganje Prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Virje organizirat će se u Općinskoj vijećnici Općine Virje u Virju, na adresi Trg dr. Franje Tuđmana bb i to 28. ožujka 2017. godine u 11,00 sati.

4. Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Virje sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 02. travnja 2017. godine i to na slijedeći način:
- postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima,
- davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,
-upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Virje, Đure Sudete 10, Virje.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

 
Objavljeno 03 Ožujak 2017
Ispis

 

Dana 02.03.2017., s početkom u 10:00 sati, u prostorijama Općine Novo Virje, stručnjaci Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije održali su javno izlaganje o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Novo Virje sa smanjenim sadržajem. Javno izlaganje organizirano je sukladno članku 99., stavku 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13), u sklopu javne rasprave o Prijedlogu II. izmjena i dopuna PPUO Novo Virje, koja traje 10 dana, od 27. veljače 2017. godine do 08. ožujka 2017. godine.
Tijekom javnog izlaganja prisutni su dali svoja očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Novo Virje sa smanjenim sadržajem. Javni uvid u Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Novo Virje sa smanjenim sadržajem može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Novo Virje, Trg Vladimira Jagarinca 5, Novo Virje svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 sati i na mrežnim stranicama Općine Novo Virje www.novo-virje.hr. Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Novo Virje sa smanjenim sadržajem sudionici mogu se davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 08. ožujka 2017. godine. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 
Objavljeno 24 Veljača 2017
Ispis

Na temelju članka 96. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju (,,Narodne novine" broj 153/13.) i Zaključka načelnika Općine Novo Virje, KLASA: 350-02/16-01/02, URBROJ: 2137/22-17-28 od 15. veljače 2011. godine objavljuje se


JAVNA RASPRAVA
o Prijedlogu II. izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Novo Virje sa smanjenim sadržajem

 

1. Javna rasprava će trajati 10 dana, od 27. veljače 2017. godine do 08. ožujka 2017. godine.
2. Javni uvid u Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Novo Virje sa smanjenim sadržajem moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Novo Virje, Trg Vladimira Jagarinca 5, Novo Virje svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 sati i na mrežnim stranicama Općine Novo Virje www.novo-virje.hr.
3. Javno izlaganje Prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Novo Virje sa smanjenim sadržajem organizirat će se u Općinskoj vijećnici, Trg Vladimira Jagarinca 5, Novo Virje i to 02. ožujka 2017. godine u 11,00 sati.
4. Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Novo Virje sa smanjenim sadržajem sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 08. ožujka 2017 . godine i to na slijedeći način:
- postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima,
- davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,
- upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Općini Novo Virje, Trg Vladimira Jagarinca 5, Novo Virje.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 
Objavljeno 20 Veljača 2017
Ispis

Općina Sokolovac u svojstvu nositelja izrade III. ID PPUO Sokolovac organizirala je javno izlaganje Prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sokolovac sa smanjenim sadržajem („Službeni glasnik Koprivničko - križevačke županije" broj 3/08., 15/09. i 19/14.) sukladno čl. 99. st. 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13.). Javno izlaganje je održano dana 09. veljače 2017. godine u 12,00 sati u prostorijama Općine Sokolovac za vrijeme trajanja javne rasprave o Prijedlogu Plana.

Obavijest o datumu, mjestu i terminu održavanja javne rasprave i javnog izlaganja objavljena je u dnevnom glasilu „Večernji list" od 22. siječnja 2017. godine, na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Općine Sokolovac i Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko - križevačke županije.

Tijekom javnog izlaganja izrađivač Plana Zavod za prostorno uređenje Koprivničko - križevačke županije održao je niz prezentacija u kojima je predstavio planska rješenja prema Odluci o izradi Plana („Službeni glasnik Koprivničko - križevačke županije" broj 8/15.) i ostalim zahtjevima nadležnih javnopravnih tijela, te fizičkih i pravnih osoba i nakon toga održana je rasprava prisutnih sudionika.

 
Objavljeno 26 Siječanj 2017
Ispis

Na temelju članka 94. stavka 1. i članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13.) i Zaključka općinskog načelnika Općine Sokolovac, KLASA: 350-02/15-01/02, URBROJ: 2137/14-17-26 od 19. siječnja 2017. godine, nositelj izrade III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sokolovac sa smanjenim sadržajem, Jedinstveni upravni odjel Općine Sokolovac objavljuje


JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA
UREĐENJA OPĆINE SOKOLOVAC SA SMANJENIM SADRŽAJEM


I. Provodi se javna rasprava o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sokolovac sa smanjenim sadržajem (u daljnjem tekstu Prijedlog III. izmjena i dopuna Plana), koji je utvrdio općinski načelnik Općine Sokolovac Zaključkom KLASA: 350-02/15-01/02, URBROJ: 2137/14-17-26 od 19. siječnja 2017. godine.


II. Javna rasprava s javnim uvidom trajat će 15 dana, sukladno članku 10. Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Plana („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 8/15.) i to u vremenskom periodu od 31. siječnja 2017. godine do 14. veljače 2017. godine.


III. Javni uvid u Prijedlog III. izmjena i dopuna Plana moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Sokolovac u Sokolovcu, Trg dr. Tomislava Bardeka 8, svakog radnog dana od 7:00 - 15:00 sati, kao i na mrežnim stranicama Općine Sokolovac http://www.sokolovac.hr/.


IV. Javno izlaganje Prijedloga III. izmjena i dopuna Plana održat će se dana 09. veljače 2017. godine (četvrtak) u 12,00 sati u prostorijama Općine Sokolovac na adresi Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac.


V. Sudionici u javnoj raspravi sudjeluju na sljedeći način:

- pristupanjem na javni uvid o Prijedlog III. izmjena i dopuna Plana
- postavljanjem pitanja na javnom izlaganju na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje
- davanjem primjedbi i prijedloga u zapisnik na javnom izlaganju
- upućivanjem primjedbi i prijedloga, te mišljenja u pisanom obliku nositelju izrade na adresu: Općina Sokolovac, Jedinstveni upravni odjel, Trg dr. Tomislava Bardeka 8, 48306 Sokolovac, tijekom trajanja javne rasprave, a najkasnije do zadnjeg dana javne rasprave, 14. veljače 2017. godine.


VI. Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu III. izmjena i dopuna Plana sudjeluju u javnoj raspravi davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnih propisa i /ili dokumenata koji su od utjecaja na planska rješenja, s time da se ne mogu postavljati novi ili drugačiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima za izradu nacrta prostornog plana.
Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u definiranom roku smatrat će se da je mišljenje dano i da je Prijedlog III. izmjena i dopuna Plana izrađen u skladu sa danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisima i/ili dokumentima koji su od utjecaja na prostorni plan.


VI. Prijedlozi, primjedbe i mišljenja koji se ne odnose na predmet III. izmjena i dopuna Plana, te koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani i potpisani imenom i prezimenom, uz adresu podnositelja, neće se uzimati u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.


KLASA: 350-02/15-01/02
URBROJ: 2137/14-17-27
Sokolovac, 20. siječnja 2017.

NOSITELJ IZRADE
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE SOKOLOVAC

 

 

Attachments:
Download this file (SAZETAK ZA JAVNOST.pdf)SAZETAK ZA JAVNOST.pdf[ ]1544 Kb
 

Stranica 7 od 17

<< Početak < Prije 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dalje > Kraj >>
Google Maps lokacija sjedišta
<<  Srpanj 2024  >>
 Po  Ut  Sr  Če  Pe  Su  Ne 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Partneri

Koprivničko-križevačka županija
Pora
Zaštita prirode Koprivničko-križevačke županije

Projekti

Završeni
 
 
Natreg

 

Attract See