Objavljeno 14 Svibanj 2014
Ispis

Dana 14. svibnja 2014. godine u 10,00 sati u prostorijama Općine Sokolovac održano je javno izlaganje u okviru javne rasprave o Ciljanim II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Sokolovac.
Ciljane II. Izmjene i dopune Plana uglavnom se odnose se
- uvrštavanje planiranog eksploatacijskog polja ugljikovodika EPU „Mosti" s namjenom prostora na kojem je omogućeno istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina: nafte, plina i geotermalne vode,
- - uvrštavanje površina namijenjenih istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina građevnog šljunka i pijeska:
- postojećeg eksploatacijskog polja „Žljebic", na kome se vrši legalna eksploatacija mineralne sirovine (EP);
- planiranog istražnog i eksploatacijskog polja „Žljebic 1" koje predstavlja proširenje postojećeg eksploatacijskog polja „Žljebic" i na kome je omogućeno istraživanje i eksploatacija mineralne sirovine nakon izvršenih istražnih radova i potvrđenih rezervi mineralnih sirovina (IP/EP);
- planiranog istražnog i budućeg eksploatacijskog polja „Branjska" na kojem je omogućeno istraživanje s mogućnošću eksploatacije mineralnih sirovina nakon izvršenih istražnih radova i potvrđenih rezervi mineralnih sirovina (IP/EP),
- uvrštavanje planski predviđenog poboljšanja postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Križevci – Koprivnica –državna granica, a odnosi se i na koridore javnih cesta koji se križaju s koridorom željezničke pruge M201 nastalih pri projektiranju denivelacija javnih cesta, te rekonstrukcija postojećih horizontalnih krivina pruge R<1700 m, sa naknadnim izmjenama projekta izmiještanja spojne ceste nerazvrstane spojne ceste Grabik – Lepavina na DC41,
i druge korekcije i izmjene i dopune Plana vezano uz zahtjeve nadležnih javnopravnih tijela.
Javna rasprava traje od 05.05. - 20.05.2014. godine.
Javni uvid u Prijedlog Ciljanih II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sokolovac može se izvršiti svakog radnog dana (osim subote) u prostorijama Općine Sokolovac, Trg dr. Tomislava Bardeka 8, od 8,00 - 14,00 sati.

 

 

 
Objavljeno 12 Svibanj 2014
Ispis

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine" broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12.) i Zaključka općinskog načelnika Općine Virje (KLASA:, URBROJ: od 09. svibnja 2014.), općinski načelnik Općine Virje dostavlja obavijest o provođenju

JAVNE RASPRAVE
O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I
DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
OPĆINE VIRJE

I.
Provodi se javna rasprava o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Virje (u daljnjem tekstu II. Izmjene i dopune PPUO Virje).

II.
Javni uvid u Prijedlog II. Izmjena i dopuna PPUO Virje trajat će petnaest (15) dana i to od 19. svibnja do 02. lipnja 2014. godine.

III.
Javni uvid u Prijedlog II. Izmjena i dopuna PPUO Virje moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana od 8:00 - 14:00 sati u prostorijama Općine Virje, Đure Sudete 10 u Virju.

IV.
Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera iz Prijedloga II. Izmjena i dopuna PPUO Virje održat će se 23. svibnja 2014. godine u 10:00 sati u vijećnici općine Virje u Virju.

V.
Primjedbe i prijedlozi, te očitovanja na Prijedlog II. Izmjena i dopuna PPUO Virje mogu se dati do zaključivanja javne rasprave do zaključno sa 02. 06. 2014. godine na slijedeći način:
1. Tijela državne uprave, upravna tijela Županije, općina i gradova te pravne osobe s javnim ovlastima dostavljaju pisano očitovanje Općini Virje.
2. Građani i udruge:

- imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog II. Izmjena i dopuna PPUO Virje;
- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, smjernicama i mjerama, na koja odgovaraju osobe iz članka 89. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, usmeno ili u pisanom obliku prema zahtjevu sudionika javne rasprave;
- mogu upisivati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog II. Izmjena i dopuna PPUO Virje na javnoj raspravi;
- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik koji obavezno vodi nositelj izrade prilikom javnog izlaganja;
- upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi;
- Prijedlog II. izmjena i dopuna PPUO Virje bit će dostupan i na web stranici Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko – križevačke županije ( www.prostorno-kkz.hr )

3. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, te potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
4. Ako u određenom roku tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima ne dostave pisano očitovanje, smatrat će se da nemaju primjedbi.

 
Objavljeno 05 Svibanj 2014
Ispis

 

 

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine" broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12.) Općina Sokolovac koja je nositelj izrade Ciljanih II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sokolovac sa smanjenim sadržajem, objavljuje

O B A V I J E S T
O PROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU CILJANIH
II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SOKOLOVAC

I.
Provodi se javna rasprava o Prijedlogu Ciljanih II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sokolovac sa smanjenim sadržajem (u daljnjem tekstu Ciljane II. Izmjene i dopune PPUO Sokolovac sa smanjenim sadržajem).

II.
Javni uvid u Prijedlog Ciljanih II. Izmjena i dopuna PPUO Sokolovac sa smanjenim sadržajem trajat će petnaest (15) dana i to od 05. svibnja do 20. svibnja 2014. godine.

III.
Javni uvid u Prijedlog Ciljanih II. Izmjena i dopuna PPUO Sokolovac sa smanjenim sadržajem moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana od 8:00 - 14:00 sati u prostorijama Općine Sokolovac, Trg doktora Tomislava Bardeka 8 u Sokolovcu.
IV.
Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera iz Prijedloga Ciljanih II. Izmjena i dopuna PPUO Sokolovac sa smanjenim sadržajem održat će se 14. svibnja 2014. godine u 10,00 sati u prostorijama Općine Sokolovac.

V.
Primjedbe i prijedlozi, te očitovanja na Prijedlog Ciljanih II. Izmjena i dopuna PPUO Sokolovac sa smanjenim sadržajem mogu se dati do zaključivanja javne rasprave do zaključno sa 23. svibnja 2014. godine na sljedeći način:
1. Tijela državne uprave, upravna tijela Županije, općina i gradova, te pravne osobe s javnim ovlastima dostavljaju pisano očitovanje Općini Sokolovac.
2. Građani i udruge:
- imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog Ciljanih II. Izmjena i dopuna PPUO Sokolovac sa smanjenim sadržajem;
- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, smjernicama i mjerama, na koja odgovaraju osobe iz članka 89. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, usmeno ili u pisanom obliku prema zahtjevu sudionika javne rasprave;
- mogu upisivati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Ciljanih II. Izmjena i dopuna PPUO Sokolovac sa smanjenim sadržajem na javnoj raspravi;
- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik koji obavezno vodi nositelj izrade prilikom javnog izlaganja;
- upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi;
- Prijedlog Ciljanih II. izmjena i dopuna PPUO Sokolovac sa smanjenim sadržajem bit će dostupan i na web stranici Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko - križevačke županije (www.prostorno-kkz.hr), a informacija o javnoj raspravi o prijedlogu prostornog plana objavit će se na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja: www.mgipu.hr.
3. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, te potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

 

Attachments:
Download this file (II_ID_PPUO SOKOLOVAC_sažetak za javnost.pdf)II_ID_PPUO SOKOLOVAC_sažetak za javnost.pdf[ ]9080 Kb
Download this file (Karta 1_PR.jpg)Karta 1_PR.jpg[ ]13604 Kb
Download this file (Karta 2 _PR.jpg)Karta 2 _PR.jpg[ ]13180 Kb
Download this file (Karta 3_PR.jpg)Karta 3_PR.jpg[ ]15483 Kb
 
Objavljeno 25 Travanj 2014
Ispis

 

Na temelju članka 188. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13.) i Zaključka općinskog načelnika Općine Peteranec (KLASA: 350-02/13-01/01, URBROJ: 2137/12-14-25 od 16. travna 2014.), općinski načelnik Općine Peteranec dostavlja obavijest o provođenju

JAVNE RASPRAVE
O PRIJEDLOGU CILJANIH III. IZMJENA I
DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
OPĆINE PETERANEC

I.
Provodi se javna rasprava o Prijedlogu Ciljanih III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Peteranec (u daljnjem tekstu Ciljane III. Izmjene i dopune PPUO Peteranec).
II.
Javni uvid u Prijedlog Ciljanih III. Izmjena i dopuna PPUO Peteranec trajat će petnaest (15) dana i to od 28. travnja do 12. svibnja 2014. godine.

III.
Javni uvid u Prijedlog Ciljanih III. Izmjena i dopuna PPUO Peteranec moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana od 8,00 - 14,00 sati u prostorijama Općine Peteranec, Ulica Matije Gupca 13 u Peterancu.

IV.
Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera iz Prijedloga Ciljanih III. Izmjena i dopuna PPUO Peteranec održat će se 06. svibnja 2014. godine u 10,00 sati u prostorijama Općine Peteranec.

V.
Primjedbe i prijedlozi, te očitovanja na Prijedlog Ciljanih III. Izmjena i dopuna PPUO Peteranec mogu se dati do zaključivanja javne rasprave do zaključno sa 12. 05. 2014. godine na slijedeći način:
1. Tijela državne uprave, upravna tijela Županije, općina i gradova te pravne osobe s javnim ovlastima dostavljaju pisano očitovanje Općini Peteranec.
2. Građani i udruge:

- imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog Ciljanih III. Izmjena i dopuna PPUO Peteranec;
- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, smjernicama i mjerama, na koja odgovaraju osobe iz članka 89. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, usmeno ili u pisanom obliku prema zahtjevu sudionika javne rasprave;
- mogu upisivati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Ciljanih III. Izmjena i dopuna PPUO Peteranec na javnoj raspravi;
- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik koji obavezno vodi nositelj izrade prilikom javnog izlaganja;
- upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi;
- Prijedlog Ciljanih III. izmjena i dopuna PPUO Peteranec bit će dostupan i na web stranici Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko – križevačke županije ( www.prostorno-kkz.hr )

3. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, te potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
4. Ako u određenom roku tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima ne dostave pisano očitovanje, smatrat će se da nemaju primjedbi.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Krešimir Matijašić

Attachments:
Download this file (karta 1.pdf)karta 1.pdf[ ]3004 Kb
Download this file (karta 2.pdf)karta 2.pdf[ ]3606 Kb
Download this file (karta4_2.pdf)karta4_2.pdf[ ]9321 Kb
Download this file (sazetak_za_javnost.pdf)sazetak_za_javnost.pdf[ ]2661 Kb
 
Objavljeno 04 Veljača 2014
Ispis

KLASA: 350-02/14-01/02
URBROJ: 2137/18-14-1
Virje, 3. veljače 2014.

 

Na temelju članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji i (Narodne novine br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) Općina Virje objavljuje

 

PRETHODNU RASPRAVU


u tijeku izrade Nacrta prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Virje.

Prethodna rasprava će se održati 13. veljače 2014. (četvrtak) u 10.00 sati u vijećnici općine Virje u Virju.

Prethodna rasprava provodi se u svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu plana. Pravo na sudjelovanje u prethodnoj raspravi imaju isključivo nadležna tijela i osobe iz. članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji i članka 6. Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Virje.

Primjedbe, mišljenja, smjernice i preporuke o ciljevima i mogućim rješenjima u obuhvatu plana, na adresu Općine Virje, slati najkasnije do 24. 02. 2014. godine.

 

 

 
Objavljeno 06 Prosinac 2013
Ispis

 

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine" broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11. i 50/12) i Zaključka načelnika Općine Ferdinandovac KLASA: 350-02/13-01/71, URBROJ: 2137/15-13-1 od 4. srpnja 2013. godine, Nositelj izrade I. izmjena i dopuna PPU Općine Ferdinandovac, Jedinstveni upravni odjel Općine Ferdinandovac objavljuje

JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU I. IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE FERDINANDOVAC

1. Javna rasprava trajati će 15 dana: od 16. do 30. prosinca 2013. godine.
2. Javni uvid u Prijedlog I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac
(u daljnjem tekstu: Prijedlog I. izmjena i dopuna PPUO) moći će se izvršiti u prostorijama Općine Ferdinandovac na adresi: Trg slobode 28/I, 48356 Ferdinandovac, svakog radnog dana u vremenu od 8.00 do 14.00 sati te na web stranicama Općine Ferdinandovac www.ferdinandovac.hr i Zavoda za prostorno uređenje www.prostorno-kkz.hr.
3. Javno izlaganje Prijedloga I. izmjena i dopuna PPUO organizirat će se dana 17. prosinca
2013. godine, u 10.00 sati, u Vatrogasnoj vijećnici dvorišne zgrade VZ Općine Ferdinandovac, Trg Slobode 28/I, 48356 Ferdinandovac.
4. Svoja očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog I. izmjena i dopuna
PPUO sudionici u javnoj raspravi mogu davati u pisanom obliku, na adresu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac, Trg slobode 28/I, najkasnije do 30. prosinca 2013. godine.
Ako nadležna tijela i tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ne dostave pisano očitovanje na prijedlog prostornog plana, smatra se da nema primjedbi.
Građani, udruge i vlasnici nekretnina sudjeluju u javnoj raspravi na način da:
• imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog I. izmjena i dopuna PPUO,
• postavljaju pitanja o predloženim rješenjima u tijeku javnog izlaganja,
• davanjem prijedloga i primjedbi u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog I. Izmjena
i dopuna PPUO o kojem se provodi javna rasprava,
• davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
• upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi nositelju izrade, Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Ferdinandovac.
Ako se do zaključenja javne rasprave ne dostave pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe, smatrat će se da nema primjedbi.
Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani te potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
Svi zainteresirani mogu se za dodatne informacije obratiti nositelju izrade, Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ferdinandovac, Trg slobode 28/I, Ferdinandovac telefon: 048/817-202 ili izrađivaču Plana, Zavodu za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/I, Koprivnica, telefon: 048/624-406.

PROČELNIK:

Petar Benko, dipl. iur.

 

Stranica 10 od 14

<< Početak < Prije 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Dalje > Kraj >>
Google Maps lokacija sjedišta
<<  Travanj 2021  >>
 Po  Ut  Sr  Če  Pe  Su  Ne 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Partneri

Koprivničko-križevačka županija
Pora
Zaštita prirode Koprivničko-križevačke županije

Projekti

Završeni
 
 
Natreg

 

Attract See