Objavljeno 06 Prosinac 2013
Ispis

 

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine" broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11. i 50/12) i Zaključka načelnika Općine Ferdinandovac KLASA: 350-02/13-01/71, URBROJ: 2137/15-13-1 od 4. srpnja 2013. godine, Nositelj izrade I. izmjena i dopuna PPU Općine Ferdinandovac, Jedinstveni upravni odjel Općine Ferdinandovac objavljuje

JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU I. IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE FERDINANDOVAC

1. Javna rasprava trajati će 15 dana: od 16. do 30. prosinca 2013. godine.
2. Javni uvid u Prijedlog I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac
(u daljnjem tekstu: Prijedlog I. izmjena i dopuna PPUO) moći će se izvršiti u prostorijama Općine Ferdinandovac na adresi: Trg slobode 28/I, 48356 Ferdinandovac, svakog radnog dana u vremenu od 8.00 do 14.00 sati te na web stranicama Općine Ferdinandovac www.ferdinandovac.hr i Zavoda za prostorno uređenje www.prostorno-kkz.hr.
3. Javno izlaganje Prijedloga I. izmjena i dopuna PPUO organizirat će se dana 17. prosinca
2013. godine, u 10.00 sati, u Vatrogasnoj vijećnici dvorišne zgrade VZ Općine Ferdinandovac, Trg Slobode 28/I, 48356 Ferdinandovac.
4. Svoja očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog I. izmjena i dopuna
PPUO sudionici u javnoj raspravi mogu davati u pisanom obliku, na adresu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac, Trg slobode 28/I, najkasnije do 30. prosinca 2013. godine.
Ako nadležna tijela i tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ne dostave pisano očitovanje na prijedlog prostornog plana, smatra se da nema primjedbi.
Građani, udruge i vlasnici nekretnina sudjeluju u javnoj raspravi na način da:
• imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog I. izmjena i dopuna PPUO,
• postavljaju pitanja o predloženim rješenjima u tijeku javnog izlaganja,
• davanjem prijedloga i primjedbi u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog I. Izmjena
i dopuna PPUO o kojem se provodi javna rasprava,
• davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
• upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi nositelju izrade, Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Ferdinandovac.
Ako se do zaključenja javne rasprave ne dostave pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe, smatrat će se da nema primjedbi.
Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani te potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
Svi zainteresirani mogu se za dodatne informacije obratiti nositelju izrade, Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ferdinandovac, Trg slobode 28/I, Ferdinandovac telefon: 048/817-202 ili izrađivaču Plana, Zavodu za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/I, Koprivnica, telefon: 048/624-406.

PROČELNIK:

Petar Benko, dipl. iur.

 
Objavljeno 04 Prosinac 2013
Ispis

 

Dana 03. prosinca 2013. godine u 10,00 sati u prostorijama vijećnice u Općini Molve održano je javno izlaganje u okviru javne rasprave Ciljanih III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Molve.
Ciljane III. Izmjene i dopune uglavnom se odnose se prenamjenu zelenih površina u centru naselja Molve (Z) u društvenu namjenu - vjersku (D8) za gradnju pastoralnog centra i samostana uz crkvu Uznesenja Blažene Djevice Marije, odnosno i druge korekcije i izmjene i dopune vezano uz zahtjeve nadležnih javnopravnih tijela.
Javna rasprava traje od 18.11. - 06.12.2013. godine.
Javni uvid u Prijedlog Ciljanih III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Molve može se izvršiti svakog radnog dana (osim subote) u prostorijama Općine Molve, Trg kralja Tomislava 32, od 8,00 - 14,00 sati.

 
Objavljeno 29 Studeni 2013
Ispis

 

Dana 29. studenog 2013. Godine u 10,00 sati u prostorijama vijećnice u Općini Koprivnički Bregi održano je javno izlaganje u okviru javne rasprave II. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Koprivnički Bregi.
II. Ciljane izmjene i dopune uglavnom se odnose se na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina ugljikovodika nafte, plina i geotermalne vode na EPU „Mosti", odnosno izgradnju sabirno - transportnog sustava, opremanje i privođenje namjeni postojeće bušotine Mosti - 17 na području Općine Koprivnički Bregi.
Javna rasprava traje od 25.11. - 02.12.2013.
Javni uvid u Prijedlog II. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Koprivnički Bregi može se izvršiti svakog radnog dana (osim subote) u prostorijama Općine Koprivnički Bregi, Trg kralja Tomislava 2a, od 8,00 - 14,00 sati.

 
Objavljeno 25 Studeni 2013
Ispis

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine"
broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12. i 80/13) Općina Koprivnički Bregi objavljuje

OBAVIJEST
O JAVNOJ RASPRAVI POVODOM IZRADE
II. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI

1. Javna rasprava će trajati 8 dana, od 25. 11. 2013. do 2. 12. 2013. godine.

2. Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Koprivnički
Bregi moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana (osim
subote) u prostorijama Općine Koprivnički Bregi, Trg kralja Tomislava 2a, Koprivnički
Bregi, od 8 do 14 sati.

3. Javno izlaganje Prijedloga Prostornog plana uređenja Općine Koprivnički Bregi
organizirati će se dana 29. 11. 2013. godine, u 10 sati, u sali za sastanke Općine
Koprivnički Bregi.

4. Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogu se davati do zaključivanja javne rasprave
do zaključno sa 2. 12. 2013. godine na slijedeći način:
• Tijela državne uprave, upravna tijela Županije, općina i gradova te pravne osobe s
javnim ovlastima dostavljaju pisano očitovanje Općini Koprivnički Bregi.
Ako se do zaključenja javne rasprave ne dostavi pisano očitovanje smatrat će se da nema
primjedbi.

• Građani i udruge:
- imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna plana,
- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja
odgovaraju osobe iz članka 89. Zakona o prostornom uređenju i graditeljstvu,
usmeno ili u pisanom obliku prema zahtjevu sudionika javne rasprave,
- mogu upisivati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazi uz
Prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana na javnoj raspravi,
- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik koji se obavezno vodi prilikom javnog
izlaganja,
- upućivaju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u
objavi o javnoj raspravi,

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani te potpisani
imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi
izvješća o javnoj raspravi.

NOSITELJ IZRADE:
OPĆINA KOPRIVNIČKI BREGI

KLASA: 350-02/12-01/02
URBROJ: 2137/08-13-16

 
Objavljeno 15 Studeni 2013
Ispis

 

Dana 14. studenog 2013. godine u 10 sati u Gradskoj vijećnici u Koprivnici, Zrinski trg 1/I održano je javno izlaganje Prijedloga Ciljanih III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Koprivničko-križevačke županije.
Javna rasprava trajat će 15 dana, od 04. 11. 2013. do 18. 11. 2013. godine.
Javni uvid u Prijedlog Ciljanih III. Izmjena i dopuna moći će se izvršiti u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici, Antuna Nemčića 5/I.

 
Objavljeno 11 Studeni 2013
Ispis

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MOLVE

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine" br. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12.) Općina Molve koja je nositelj izrade Ciljanih III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja objavljuje

OBAVIJEST
0 PROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE 0 PRIJEDLOGU
CILJANIH III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MOLVE

I.
Provodi se javna rasprava o Prijedlogu Ciljanih III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Molve (u daljnjem tekstu Ciljane III. Izmjene i dopune PPUO Molve).

II.
Javni uvid u Prijedlog Ciljanih III. Izmjena i dopuna PPUO Molve trajat će petnaest (15) dana i to od 18. studenog do 6. prosinca 2013. godine.

III.
Javni uvid u Prijedlog Ciljanih III. Izmjena i dopuna PPUO Molve moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana od 8:00 - 14:00 sati u prostorijama Općine Molve, Trg kralja Tomislava 32, u Molvama.

IV.
Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera iz Prijedloga Ciljanih III. Izmjena i dopuna PPUO Molve održat će se 03. prosinca 2013. godine u 10,00 sati u prostorijama Općine Molve.

V.
Primjedbe i prijedlozi, te očitovanja na Prijedlog Ciljanih III. Izmjena i dopuna PPUO Molve mogu se dati do zaključivanja javne rasprave do zaključno sa 9.12.2013. godine na sljedeći način:

1. Tijela državne uprave, upravna tijela Županije, općina i gradova, te pravne osobe s javnim ovlastima dostavljaju pisano očitovanje Općini Molve.
2. Građani i udruge:
- imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog Ciljanih III. Izmjena i dopuna PPUO Molve;
- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, smjernicama i mjerama, na koja odgovaraju osobe iz članka 89. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, usmeno ili u pisanom obliku prema zahtjevu sudionika javne rasprave;
- mogu upisivati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Ciljanih III. Izmjena i dopuna PPUO Molve na javnoj raspravi;
- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik koji obavezno vodi nositelj izrade prilikom javnog izlaganja;
- upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi;
- Prijedlog Ciljanih III. izmjena i dopuna PPUO Molve bit će dostupan i na web stranici Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko - križevačke županije (www.prostorno-kkz.hr), a informacija o javnoj raspravi o prijedlogu prostornog plana objavit će se na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja: www.mgipu.hr.
3. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, te potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

KLASA: 350-02/13-01/03
UR.BROJ: 2137/12-13-26

Molve, 11. studenog 2013. godine NOSITELJ IZRADE:
OPĆINA MOLVE

Attachments:
Download this file (KARTA 1_PRIJEDLOG.jpg)KARTA 1_PRIJEDLOG.jpg[ ]4662 Kb
Download this file (KARTA 2.1_PRIJEDLOG.jpg)KARTA 2.1_PRIJEDLOG.jpg[ ]4243 Kb
Download this file (KARTA 2.2_PRIJEDLOG.jpg)KARTA 2.2_PRIJEDLOG.jpg[ ]4753 Kb
Download this file (KARTA 3_PRIJEDLOG.jpg)KARTA 3_PRIJEDLOG.jpg[ ]5301 Kb
Download this file (SAŽETAK ZA JAVNOST.pdf)SAŽETAK ZA JAVNOST.pdf[ ]7560 Kb
 

Stranica 10 od 14

<< Početak < Prije 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Dalje > Kraj >>
Google Maps lokacija sjedišta
<<  Srpanj 2020  >>
 Po  Ut  Sr  Če  Pe  Su  Ne 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Partneri

Koprivničko-križevačka županija
Pora
Zaštita prirode Koprivničko-križevačke županije

Projekti

Završeni
 
 
Natreg

 

Attract See