Objavljeno 02 Lipanj 2015
Ispis

Dana 01. lipnja 2015. godine započela je javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice. U sklopu javne rasprave 01. lipnja 2015. godine, u Gradskoj vijećnici u Koprivnici, održano je javno izlaganje kojemu je prisustvovala gradonačelnica Vesna Želježnjak, zamjenica gradonačelnice Melita Samoborec, predstavnici javnih institucija i zainteresirani građani. Izrađivač ovih Izmjena i dopuna je Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije. Djelatnici Zavoda prezentirali su i obrazložili Prijedlog Plana nakon čega je uslijedila rasprava. Razlozi izmjena Plana su usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju, Zakonom o gradnji, Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i ostalom važećom regulativom te noveliranje planskih rješenja radi lakše provedbe i usklađenja stanja na terenu.

Javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice traje od 01. do 10. lipnja 2015. godine. Javni uvid moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Koprivnice, Zrinski trg 1 (prizemlje) svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 15,00 sati i na web stranicama Grada Koprivnice www.koprivnica.hr .

Primjedbe i prijedloge sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 10. lipnjem 2015. godine i to na slijedeći način:
- postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima,
- davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,
-upućivanjem pismenih prijedloga i primjedbi Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Zrinski trg 1, Koprivnica.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

   

 
Objavljeno 19 Svibanj 2015
Ispis

14. svibnja 2015. godine, u prostorijama Općine Kalinovac, održan je radni sastanak s ravnateljem Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije Zlatkom Filipović i njegovim suradnicima, direktorom poduzeća Bistra d.o.o. Đurđevac Božidarom Slobodnjak i suradnicima, načelnikom Općine Kloštar Podravski Sinišom Pavlović i načelnikom Općine Kalinovac Brankom Sobota i suradnicima u svezi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kalinovac.
Tema sastanka je vezana uz II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenje Općine Kalinovac i uz III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenje Općine Kloštar Podravski, odnosno eksploataciju mineralnih sirovina pijeska i šljunka na području Kalnovečki peski (Općina Kalinovac) i na području Krčevinke (Općine Kloštar Podravski). Nakon sastanka terenski su obrađeni prostori koji će biti zahvaćeni ovim Planom.

  

 
Objavljeno 08 Svibanj 2015
Ispis

 

 U utorak 5. svibnja 2015. godine u Kalinovcu, u prostorijama Općine, održan je radni sastanak predstavnika Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije s načelnikom Brankom Sobotom i njegovim suradnicima u svezi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kalinovac. Ovim sastankom i službeno je započela izrada II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kalinovac. Tematika sastanka bila je vezana uz prostorno-planske elemente zbog kojih je pokrenuta izmjena Prostornog plana, definirana je dinamika izrade, te su razmotreni svi do sada pristigli zahtjevi, prijedlozi i mišljenja vezana za izradu istoga. Nakon sastanka terenski su obrađeni prostori koji će biti zahvaćeni ovim Planom.

 

 
Objavljeno 03 Lipanj 2014
Ispis

 

Javno izlaganje u okviru javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna PPUO Legrad sa smanjenim sadržajem održano je dana 03. lipnja 2014. godine u 10,00 h u društvenom domu u Legradu, Trg Sv. Trojstva 52A.
Izmjene i dopune PPU Općine Legrad sa smanjenim sadržajem prema Odluci se odnose na:
- Određivanje granica zone gospodarsko-turističke namjene u Kutnjaku i projekta iskorištavanja geotermalnih voda na lokaciji katastarske općine Kutnjak i Selnica Podravska.
- Primljenih prijedloga da se izgrađeni dijelovi naselja uključe u građevinska područja naselja.
- Promjene namjene pojedinih građevinskih parcela na području Turističko-rekreacijskog centra Šoderica.
- Ostali pristigli zahtjevi.
Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna PPUO Legrad sa smanjenim sadržajem moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave do 06. lipnja 2014. svakog radnog dana od 8:00 - 14:00 sati u prostorijama Općine Legrad, Trg Sv. Trojstva 52A, Legrad.

 
Objavljeno 30 Svibanj 2014
Ispis

 

Javno izlaganje u okviru javne rasprave o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna PPUO Virje održano je dana 23. svibnja 2014. godine u 10,00 h u Vijećnici Općine Virje u Društvenom domu u Virju, Trg dr. Franje Tuđmana bb, 48 326 Virje.

Prema Odluci o izradi II. Izmjena i dopuna PPUO Općine Virje („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" 2/13) razlozi izrade su: određivanje lokacija, uvjeta i djelatnosti koje se mogu obavljati u poslovnim, industrijskim i ostalim gospodarskim zonama; korekcija građevinskih područja naselja; ucrtavanje nerazvrstanih cesta na području Općine; ucrtavanje turističkih biciklističkih, vinskih i konjičkih staza; usklađivanje sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i drugom zakonskom regulativom; te ostali pristigli prijedlozi.

Na javnom izlaganju obrazložene su promjene u infrastrukturnim sustavima u Općini Virje vezane uz ceste, željeznice, elektroničku komunikaciju, plinovode, naftovode, eksploataciju mineralnih sirovina te gradnju građevina za proizvodnju električne i toplinske energije iskorištavanjem obnovljivih izvora energije. Također, dan je uvid u promjene u građevinskom području šest općinskih naselja: Virje, Šemovci, Miholjanec, Hampovica, Rakitnica i Donje Zdjelice koje su obuhvatile korekciju prema katastru, DOF-u, načinu korištenja prostora te pristiglim zahtjevima. U Plan su uvrštena i područja Ekološke mreže RH i potencijalna područja europske ekološke mreže Natura 2000.

Javni uvid u Prijedlog II. Izmjena i dopuna PPUO Virje moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana od 8:00 - 14:00 sati u prostorijama Općine Virje, Đure Sudete 10 u Virju.

 

      

 
Objavljeno 23 Svibanj 2014
Ispis

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne
novine" broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12.) i Zaključka općinskog načelnika
Općine Legrad (KLASA: 350-02/11-01/02, URBROJ: 2137/10-14-45 od 14. svibnja
2014.), općinski načelnik Općine Legrad dostavlja obavijest o provođenju

JAVNE RASPRAVE
O PRIJEDLOGU IZMJENA I
DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
OPĆINE LEGRAD SA SMANJENIM SADRŽAJEM

I.
Provodi se javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Legrad sa smanjenim sadržajem (u daljnjem tekstu Izmjene i
dopune PPUO Legrad).

II.
Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna PPUO Legrad trajat će petnaest (15) dana i
to od 23. svibnja do 06. lipnja 2014. godine.

III.
Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna PPUO Legrad moći će se izvršiti za vrijeme
trajanja javne rasprave svakog radnog dana od 800 - 1400 sati u prostorijama
Općine Legrad, Trg Sv. Trojstva 52A u Legradu.

IV.
Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera iz Prijedloga Izmjena i
dopuna PPUO Legrad održat će se 03. lipnja 2014. godine u 10,00 sati u
društvenom domu u Legradu.

V.
Primjedbe i prijedlozi, te očitovanja na Prijedlog Izmjena i dopuna PPUO Legrad
mogu se dati do zaključivanja javne rasprave do zaključno sa 06. lipnja 2014.
godine na slijedeći način:
1. Tijela državne uprave, upravna tijela Županije, općina i gradova te pravne
osobe s javnim ovlastima dostavljaju pisano očitovanje Općini Legrad.

2. Građani i udruge:

- imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna PPUO
Legrad;
- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima,
smjernicama i mjerama, na koja odgovaraju osobe iz članka 89. Zakona
o prostornom uređenju i gradnji, usmeno ili u pisanom obliku prema
zahtjevu sudionika javne rasprave;
- mogu upisivati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazi uz
Prijedlog Izmjena i dopuna PPUO Legrad na javnoj raspravi;
- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik koji obavezno vodi nositelj izrade
prilikom javnog izlaganja;
- upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom
u objavi o javnoj raspravi;
- Prijedlog Izmjena i dopuna PPUO Legrad bit će dostupan i na web
stranici Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko – križevačke županije
( www.prostorno-kkz.hr )

3. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, te
potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzeti u obzir
u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
4. Ako u određenom roku tijela državne uprave i pravne osobe s javnim
ovlastima ne dostave pisano očitovanje, smatrat će se da nemaju primjedbi.

 

 

 

Stranica 9 od 14

<< Početak < Prije 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Dalje > Kraj >>
Google Maps lokacija sjedišta
<<  Travanj 2021  >>
 Po  Ut  Sr  Če  Pe  Su  Ne 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Partneri

Koprivničko-križevačka županija
Pora
Zaštita prirode Koprivničko-križevačke županije

Projekti

Završeni
 
 
Natreg

 

Attract See