Objavljeno 13 Lipanj 2023
Ispis

Na temelju članka 96., stavka 3., Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19 i 98/19.) i Zaključka načelnika Općine Kalinovac, KLASA:350-02/22-01/01, URBROJ:2137/21-01/01-23-48 od 1. lipnja 2023. godine objavljuje se

 

 

JAVNA RASPRAVA
o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Kalinovac

 

 

1. Javna rasprava će trajati 10 dana, od 12. lipnja 2023. godine do 23. srpnja 2023. godine..

2. Javni uvid u Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kalinovac moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Kalinovac, Dravska 4, Kalinovac svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 sati i na mrežnim stranicama Općine Kalinovac www.kalinovac.hr.

3. Javno izlaganje Prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kalinovac organizirat će se u Općinskoj vijećnici, Dravska 4, Kalinovac i to 20. lipnja 2023. godine u 10,00 sati.

4. Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kalinovac sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 23. lipnja 2023. godine i to na slijedeći način:
- postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima,
- davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,
- upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kalinovac, Dravska 4, Kalinovac.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

 

KLASA: 350-02/21-01/01

URBROJ: 2137-22-22-26                                                                                                 

                                                                                                                                    Pročelnica:

Kalinovac, 05. lipnja 2023.                                                                                      Ana-Marija Mađerić, mag.oec.

 
Objavljeno 10 Listopad 2022
Ispis

Na temelju članka 96., stavka 3., Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19 i 98/19.) i Zaključka načelnika Općine Novo Virje, KLASA:350-02/21-01/01, URBROJ:2137-22-22-25 od 27. rujna 2022. godine objavljuje se

 

JAVNA RASPRAVA
o Prijedlogu III. IDPPU Općine Novo Virje sa smanjenim sadržajem

 

1. Javna rasprava će trajati 15 dana, od 10. listopada 2022. godine do 24. listopada 2022. godine.

2. Javni uvid u Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Novo Virje sa smanjenim sadržajem moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Novo Virje, Trg Vladimira Jagarinca 5, Novo Virje svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 sati i na mrežnim stranicama Općine Novo Virje https://novo-virje.hr.

3. Javno izlaganje Prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Novo Virje sa smanjenim sadržajem organizirat će se u prostorijama Općine Novo Virje, Trg Vladimira Jagarinca 5, Novo Virje i to 20. listopada 2022. godine u 10,00 sati.

4. Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Novo Virje sa smanjenim sadržajem sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno s 24. listopada 2022. godine i to na slijedeći način:
- postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima,
- davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,
- upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Novo Virje, Trg Vladimira Jagarinca 5, Novo Virje.

 

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

KLASA: 350-02/21-01/01
URBROJ: 2137-22-22-26                                                                                                                                  Pročelnik:
Novo Virje, 29. rujna 2022.                                                                                                                          Miroslav Lukanec

 

 

https://www.novo-virje.hr/index.php/vijesti-iz-opcine-novo-virje/javna-rasprava-o-prijedlogu-iii-izmjena-i-dopuna-prostornog-plana-uredenja-opcine-novo-virje-sa-smanjenim-sadrzajem 

https://www.novo-virje.hr/index.php/opcinanv/opcipodaci/prostorni-plan/prijedlog-iii-id-ppuo-novo-virje 

 
Objavljeno 25 Svibanj 2022
Ispis

REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode


KLASA: 351-03/20-01/53
URBROJ: 2137-05/01-22-35
Koprivnica, 18. svibnja 2022.


Na temelju odredbi članka 23. stavka 3. i 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš ("Narodne novine" br. 3/17), članka 5., članka 12., stavka 3, članka 16. i članka 17. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" br. 64/08) i članka 96. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) u postupku izrade IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije objavljuje


JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE I STRATEŠKOJ STUDIJI O UTJECAJU NA OKOLIŠ V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

 

I.


Javna rasprava o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana) i Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Strateška studija) trajat će 30 dana, te započeti 31. svibnja 2022. godine i završiti 29. lipnja 2022. godine.


II.


Javni uvid u Prijedlog Plana i Stratešku studiju moći će se obaviti od 31. svibnja do 29. lipnja 2022. godine, radnim danom od 8:00 do 14:00 sati u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici, Ulica Antuna Nemčića 5, soba 46,


III.


Prijedlog V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije i Strateške studije biti će s danom početka javne rasprave dostupni javnosti i na službenim mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije (www.kckzz.hr).

 

IV.


Javno izlaganje o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije održat će se u četvrtak, 09. lipnja 2022. godine, s početkom u 11:00 sati u dvorani Pučkog otvorenog učilišta, Trg bana J. Jelačića 6, Koprivnica;

Ukoliko u vrijeme 8 dana prije početka održavanja javne rasprave budu na snazi odluke, zabrane i mjere vezane uz COVID-19, osobito zabrana javnog okupljanja, javna izlaganja će se održati u navedeno vrijeme putem livestream servisa koji omogućava interakciju sa sudionicima u vidu mogućnosti postavljanja pitanja te davanja odgovora na postavljena pitanja, kao i mogućnosti davanja primjedbi, prijedloga i mišljenja. Livestream servisu će biti moguće pristupiti putem linka koji će biti objavljen na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije, http://kckzz.hr.

 

V.

 

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe zainteresirane javnosti na Prijedlog Plana i Stratešku studiju moći će se dostaviti pisanim putem nositelju izrade Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5, s naznakom „Javna rasprava za V. Izmjene Prostornog plana i Stratešku studiju, dati usmeno u zapisnik za vrijeme trajanja javnih izlaganja i upisivati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja javnog uvida, sve zaključno sa zadnjim danom javne rasprave, 29. lipnjem 2022. godine.
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji neće biti dostavljeni u roku ili neće biti čitko i razumljivo pisani, uz ime i prezime, adresu i potpis podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme izvješća o javnoj raspravi.


VI.


Ova obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Plana i Strateškoj studiji objavit će se u dnevnom tisku, službenom glasilu Koprivničko-križevačke županije, na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije.


VII.


Nositelj izrade će svim javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima koja su dala ili trebala dati zahtjeve za izradu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije dostaviti posebnu obavijest o javnoj raspravi sukladno Zakonu o prostornom uređenju.

 

Pročelnik:

Damir Petričević, dipl.ing.geot., mag.ing.aedif.

 

Poveznica na materijale: https://kckzz.hr/hr/javni-pozivi-prostorno-uredenje/item/1978-javna-rasprava-o-prijedlogu-v-izmjena-i-dopuna-prostornog-plana-koprivnicko-krizevacke-zupanije-i-strateskoj-studiji-o-utjecaju-na-okolis-v-izmjena-i-dopuna-prostornog-plana-koprivnicko-krizevacke-zupanije 

 

 
Objavljeno 01 Travanj 2022
Ispis

Održano javno izlaganje
o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Sveti Petar Orehovec sa smanjenim sadržajem

 

Sukladno članku 94. st. 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19, dalje u tekstu: Zakon) o predmetnom prijedlogu prostornog plana provodi se javna rasprava. Javna rasprava, odnosno javni uvid trajat će 8 dana, od 28. ožujka 2022. godine do 04. travnja 2022. godine. Prijedlog Plana bit će izložen na javni uvid za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Sveti Petar Orehovec, na adresi Orehovec 2, Orehovec svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 sati te na mrežnim stranicama Općine Sveti Petar Orehovec, www.svetipetarorehovec.hr i izrađivača Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, www.prostorno-kkz.hr.

 

U skladu s člankom 99. st. 1. Zakona, održano je javno izlaganje o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar Orehovec sa smanjenim sadržajem. Javno izlaganje Prijedloga Plana održalo se 30. ožujka 2022. u 10,00 sati u prostorijama Općine Sveti Petar Orehovec, na adresi Orehovec 2, Orehovec.

 

Datum, mjesto i vrijeme javnog izlaganja objavljeni su u:

- „24 sata" od 23. ožujka 2022. godine,

- na mrežnoj stranici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, na geoportalu Informacijskog sustava prostornog uređenja od 23. ožujka 2022. godine

(link: https://mpgi.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Prostorno/Planovi/Rasprave//23.3.2022.SV.Petar.Orehovec.pdf),

- na mrežnim stranicama Općine Sveti Petar Orehovec dana 23. ožujka 2022. godine

(link: https://www.svetipetarorehovec.hr/obavijest-o-javnoj-raspravi-o-prijedlogu-iv-izmjena-i-dopuna-prostornog-plana-uredenja-opcine-sveti-petar-orehovec-sa-smanjenim-sadrzajem/) i

- na mrežnim stranicama Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije od 23. ožujka 2022. godine

(link: https://www.prostorno-kkz.hr/novosti1/planovi-u-postupku-donosenja/263-obavijest-o-javnoj-raspravi).

 

O održanom javnom izlaganju Prijedloga IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar Orehovec sa smanjenim sadržajem biti će sastavljen Zapisnik o javnom izlaganju koji će biti dostupan u sklopu Izvješća o javnoj raspravi po završetku javne rasprave.

 

 

 

 

 
Objavljeno 23 Ožujak 2022
Ispis

Na temelju članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) objavljuje se:


OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI
o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Sveti Petar Orehovec sa smanjenim sadržajem

 

1. Javna rasprava, odnosno javni uvid trajat će 8 dana, od 28. ožujka 2022. godine do 4. travnja 2022. godine.

2. Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar Orehovec sa smanjenim sadržajem (dalje u tekstu: Prijedlog Plana) bit će izložen na javni uvid za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Sveti Petar Orehovec, na adresi Orehovec 2, Orehovec svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 sati te na mrežnim stranicama Općine Sveti Petar Orehovec, www.svetipetarorehovec.hr i izrađivača Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, www.prostorno-kkz.hr.

3. Javno izlaganje Prijedloga Plana održat će se 30. ožujka 2022. u 10,00 sati u prostorijama Općine Sveti Petar Orehovec, na adresi Orehovec 2, Orehovec uz poštivanje svih mjera i preporuka za sprječavanje zaraze koronavirusom sukladno odlukama Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

4. U slučaju nepovoljne situacije u svezi sprječavanja širenja zaraze koronavirusom, javno izlaganje iz točke 3. održat će se u skladu sa preporukama na adekvatan način, o čemu će svi sudionici javne rasprave biti obaviješteni.

5. Pozivaju se zainteresirane osobe da sudjeluju u javnoj raspravi. Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 4. travnjom 2022. godine i to na sljedeći način:

- postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima,
- davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,
- upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Petar Orehovec, Sveti Petar Orehovec 12, Sveti Petar Orehovec.

6. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani i potpisani imenom i prezimenom, uz adresu podnositelja, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

KLASA: 350-02/21-01/04
URBROJ: 2137-20-22-22
Sveti Petar Orehovec, 23. ožujka 2022.

Jedinstveni upravni odjel

Općine Sveti Petar Orehovec
Martina Hasanec

LINK ZA PREUZIMANJE PRIJEDLOGA:

https://drive.google.com/drive/folders/1HYdeX3kMHiRalUXRk926qDcZ1pggLRm0?usp=sharing

 

 
Objavljeno 11 Ožujak 2022
Ispis

Na temelju članka 96., stavka 3. i članka 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19 i 98/19.) i Zaključka načelnika Općine Kloštar Podravski, KLASA:350-02/20-01/04, URBROJ:2137-16-01/01-22-71 od 04. ožujka 2022. godine objavljuje se

 

PONOVLJENA JAVNA RASPRAVA
o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Podravski

 

1. Javna rasprava će trajati 8 dana, od 14. ožujka 2022. godine do 21. ožujka 2022. godine.

2. Javni uvid u Prijedlog IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Podravski moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Kloštar Podravski, Ulica kralja Tomislava 2, Kloštar Podravski svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 sati i na mrežnim stranicama Općine Kloštar Podravski www.klostarpodravski.hr.

3. Javno izlaganje Prijedloga IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Podravski organizirat će se u Društvenom domu, Trg Svete obitelji 2, Kloštar Podravski i to 16. ožujka 2022. godine u 10,00 sati.

4. Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Podravski sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno s 21. ožujka 2022. godine i to na slijedeći način:
- postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima,
- davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,
- upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Podravski, Ulica kralja Tomislava 2, Kloštar Podravski.

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima Prijedloga plana za ponovnu javnu raspravu koji je u odnosu na prvi prijedlog izmijenjen.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

KLASA: 350-02/20-01/04
URBROJ: 2137-16-01/01-22-72                                                                                                  Pročelnica:
Kloštar Podravski, 04. ožujka 2022.                                                                            Nataša Martinčević, struč. spec. admin. publ.

 

LINK MATERIJALI

 

Stranica 2 od 17

<< Početak < Prije 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalje > Kraj >>
Google Maps lokacija sjedišta
<<  Srpanj 2024  >>
 Po  Ut  Sr  Če  Pe  Su  Ne 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Partneri

Koprivničko-križevačka županija
Pora
Zaštita prirode Koprivničko-križevačke županije

Projekti

Završeni
 
 
Natreg

 

Attract See