Objavljeno 13 Lipanj 2024
Ispis

Na temelju članka 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.), članka 24. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije (KLASA:012-03/08-01/01, URBROJ:2137-14-09-1 od 19. veljače 2008., KLASA:012-03/09_01/1, URBROJ:2137-14-09-1 od 19. listopada 2009., KLASA:012-03/14-01/1, URBROJ:2137-14-14-1 od 15. travnja 2014., KLASA:012-03/16-01/1, URBROJ:2137-14-16-1 od 30. lipnja 2016., KLASA:007-02/24-01/01, URBROJ:2137-66/10-24-1 od 4. lipnja 2024. godine) i Odluke Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije od 10. lipnja 2024. godine, KLASA:112-01/24-01/01, URBROJ:2137-66/10-24-1 Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Zavoda za prostorno uređenje
Koprivničko-križevačke županije

 

Za ravnatelja/icu Zavoda može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
- Završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij s kojim stječe akademski naziv sveučilišni magistar inženjer građevinarstva ili sveučilišni inženjer arhitekture, odnosno arhitekture i urbanizma,
- najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci,
- položeni stručni ispit.
Za ravnatelja Zavoda se može imenovati i osoba koja je po ranijim propisima završetkom studija visokog učilišta stekla akademski naziv i struku koji se po posebnim propisima mogu ujednačiti s akademskim nazivom i strukom iz stavka 2. ovog članka, ako uz to ispunjava i ostale navedene uvjete.
Za ravnatelja ne može biti imenovana osoba ako postoje zapreke sukladno članku 39. stavka 2. Zakona o ustanovama („Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22.).
Na temelju javnog natječaja, ravnatelja/icu Zavoda na vrijeme od 4 (četiri) godine, imenuje i razrješuje župan na temelju provedenog postupka Upravnog vijeća, a uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove prostornog uređenja.
Ista se osoba može ponovno imenovati za ravnatelja.
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti kod prijama u službu po posebnom zakonu, dužan/a je pozvati se na to pravo u prijavi te o tom priložiti dokaz radi ostvarivanja prednosti pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine" broj 121/17., 98/19., 84/21 i 156/23.; u daljnjem tekstu: Zakon o
hrvatskim braniteljima), uz prijavu, dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznicama Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje- 843/843

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine" broj 84/21.) dužan/a je uz prijavu, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine" broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), uz prijavu, dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, presliku diplome, presliku osobne iskaznice ili domovnice, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, izvod iz elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu i uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 60 dana).
Kandidati za ravnatelja dužni su pored dokaza o ispunjavanju uvjeta podnijeti okvirni program rada Zavoda za četverogodišnje razdoblje.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku 15 dana od dana objave natječaja preporučeno poštom ili osobno na adresu: Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/1, 48000 Koprivnica, s naznakom: „Prijava na natječaj za ravnatelja/icu Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije – ne otvarati".

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

S Vašim osobnim podacima postupati ćemo sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Tekst značajan za EGP) (SL L 119, 4. 5. 2016.) i Zakonu provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine" broj 42/18.), uz primjenu odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem najkasnije u roku 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

KLASA: 112-01/24-01/01
URBROJ:2137-66/10-24-2
Koprivnica, 10. lipnja 2024.

Predsjednik Upravnog vijeća
Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije
Ivan Mićurin, dipl.ing.geod.

Objavljeno u „Narodnim novinama" broj 70/24. od 12. lipnja 2024, godine.

Google Maps lokacija sjedišta
<<  Srpanj 2024  >>
 Po  Ut  Sr  Če  Pe  Su  Ne 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Partneri

Koprivničko-križevačka županija
Pora
Zaštita prirode Koprivničko-križevačke županije

Projekti

Završeni
 
 
Natreg

 

Attract See