Objavljeno 19 Svibanj 2015
Ispis

14. svibnja 2015. godine, u prostorijama Općine Kalinovac, održan je radni sastanak s ravnateljem Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije Zlatkom Filipović i njegovim suradnicima, direktorom poduzeća Bistra d.o.o. Đurđevac Božidarom Slobodnjak i suradnicima, načelnikom Općine Kloštar Podravski Sinišom Pavlović i načelnikom Općine Kalinovac Brankom Sobota i suradnicima u svezi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kalinovac.
Tema sastanka je vezana uz II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenje Općine Kalinovac i uz III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenje Općine Kloštar Podravski, odnosno eksploataciju mineralnih sirovina pijeska i šljunka na području Kalnovečki peski (Općina Kalinovac) i na području Krčevinke (Općine Kloštar Podravski). Nakon sastanka terenski su obrađeni prostori koji će biti zahvaćeni ovim Planom.

  

 
Objavljeno 08 Svibanj 2015
Ispis

 

 U utorak 5. svibnja 2015. godine u Kalinovcu, u prostorijama Općine, održan je radni sastanak predstavnika Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije s načelnikom Brankom Sobotom i njegovim suradnicima u svezi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kalinovac. Ovim sastankom i službeno je započela izrada II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kalinovac. Tematika sastanka bila je vezana uz prostorno-planske elemente zbog kojih je pokrenuta izmjena Prostornog plana, definirana je dinamika izrade, te su razmotreni svi do sada pristigli zahtjevi, prijedlozi i mišljenja vezana za izradu istoga. Nakon sastanka terenski su obrađeni prostori koji će biti zahvaćeni ovim Planom.

 

 
Objavljeno 03 Lipanj 2014
Ispis

 

Javno izlaganje u okviru javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna PPUO Legrad sa smanjenim sadržajem održano je dana 03. lipnja 2014. godine u 10,00 h u društvenom domu u Legradu, Trg Sv. Trojstva 52A.
Izmjene i dopune PPU Općine Legrad sa smanjenim sadržajem prema Odluci se odnose na:
- Određivanje granica zone gospodarsko-turističke namjene u Kutnjaku i projekta iskorištavanja geotermalnih voda na lokaciji katastarske općine Kutnjak i Selnica Podravska.
- Primljenih prijedloga da se izgrađeni dijelovi naselja uključe u građevinska područja naselja.
- Promjene namjene pojedinih građevinskih parcela na području Turističko-rekreacijskog centra Šoderica.
- Ostali pristigli zahtjevi.
Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna PPUO Legrad sa smanjenim sadržajem moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave do 06. lipnja 2014. svakog radnog dana od 8:00 - 14:00 sati u prostorijama Općine Legrad, Trg Sv. Trojstva 52A, Legrad.

 
Objavljeno 30 Svibanj 2014
Ispis

 

Javno izlaganje u okviru javne rasprave o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna PPUO Virje održano je dana 23. svibnja 2014. godine u 10,00 h u Vijećnici Općine Virje u Društvenom domu u Virju, Trg dr. Franje Tuđmana bb, 48 326 Virje.

Prema Odluci o izradi II. Izmjena i dopuna PPUO Općine Virje („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" 2/13) razlozi izrade su: određivanje lokacija, uvjeta i djelatnosti koje se mogu obavljati u poslovnim, industrijskim i ostalim gospodarskim zonama; korekcija građevinskih područja naselja; ucrtavanje nerazvrstanih cesta na području Općine; ucrtavanje turističkih biciklističkih, vinskih i konjičkih staza; usklađivanje sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i drugom zakonskom regulativom; te ostali pristigli prijedlozi.

Na javnom izlaganju obrazložene su promjene u infrastrukturnim sustavima u Općini Virje vezane uz ceste, željeznice, elektroničku komunikaciju, plinovode, naftovode, eksploataciju mineralnih sirovina te gradnju građevina za proizvodnju električne i toplinske energije iskorištavanjem obnovljivih izvora energije. Također, dan je uvid u promjene u građevinskom području šest općinskih naselja: Virje, Šemovci, Miholjanec, Hampovica, Rakitnica i Donje Zdjelice koje su obuhvatile korekciju prema katastru, DOF-u, načinu korištenja prostora te pristiglim zahtjevima. U Plan su uvrštena i područja Ekološke mreže RH i potencijalna područja europske ekološke mreže Natura 2000.

Javni uvid u Prijedlog II. Izmjena i dopuna PPUO Virje moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana od 8:00 - 14:00 sati u prostorijama Općine Virje, Đure Sudete 10 u Virju.

 

      

 
Objavljeno 23 Svibanj 2014
Ispis

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne
novine" broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12.) i Zaključka općinskog načelnika
Općine Legrad (KLASA: 350-02/11-01/02, URBROJ: 2137/10-14-45 od 14. svibnja
2014.), općinski načelnik Općine Legrad dostavlja obavijest o provođenju

JAVNE RASPRAVE
O PRIJEDLOGU IZMJENA I
DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
OPĆINE LEGRAD SA SMANJENIM SADRŽAJEM

I.
Provodi se javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Legrad sa smanjenim sadržajem (u daljnjem tekstu Izmjene i
dopune PPUO Legrad).

II.
Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna PPUO Legrad trajat će petnaest (15) dana i
to od 23. svibnja do 06. lipnja 2014. godine.

III.
Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna PPUO Legrad moći će se izvršiti za vrijeme
trajanja javne rasprave svakog radnog dana od 800 - 1400 sati u prostorijama
Općine Legrad, Trg Sv. Trojstva 52A u Legradu.

IV.
Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera iz Prijedloga Izmjena i
dopuna PPUO Legrad održat će se 03. lipnja 2014. godine u 10,00 sati u
društvenom domu u Legradu.

V.
Primjedbe i prijedlozi, te očitovanja na Prijedlog Izmjena i dopuna PPUO Legrad
mogu se dati do zaključivanja javne rasprave do zaključno sa 06. lipnja 2014.
godine na slijedeći način:
1. Tijela državne uprave, upravna tijela Županije, općina i gradova te pravne
osobe s javnim ovlastima dostavljaju pisano očitovanje Općini Legrad.

2. Građani i udruge:

- imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna PPUO
Legrad;
- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima,
smjernicama i mjerama, na koja odgovaraju osobe iz članka 89. Zakona
o prostornom uređenju i gradnji, usmeno ili u pisanom obliku prema
zahtjevu sudionika javne rasprave;
- mogu upisivati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazi uz
Prijedlog Izmjena i dopuna PPUO Legrad na javnoj raspravi;
- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik koji obavezno vodi nositelj izrade
prilikom javnog izlaganja;
- upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom
u objavi o javnoj raspravi;
- Prijedlog Izmjena i dopuna PPUO Legrad bit će dostupan i na web
stranici Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko – križevačke županije
( www.prostorno-kkz.hr )

3. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, te
potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzeti u obzir
u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
4. Ako u određenom roku tijela državne uprave i pravne osobe s javnim
ovlastima ne dostave pisano očitovanje, smatrat će se da nemaju primjedbi.

 

 

 
Objavljeno 14 Svibanj 2014
Ispis

Dana 14. svibnja 2014. godine u 10,00 sati u prostorijama Općine Sokolovac održano je javno izlaganje u okviru javne rasprave o Ciljanim II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Sokolovac.
Ciljane II. Izmjene i dopune Plana uglavnom se odnose se
- uvrštavanje planiranog eksploatacijskog polja ugljikovodika EPU „Mosti" s namjenom prostora na kojem je omogućeno istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina: nafte, plina i geotermalne vode,
- - uvrštavanje površina namijenjenih istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina građevnog šljunka i pijeska:
- postojećeg eksploatacijskog polja „Žljebic", na kome se vrši legalna eksploatacija mineralne sirovine (EP);
- planiranog istražnog i eksploatacijskog polja „Žljebic 1" koje predstavlja proširenje postojećeg eksploatacijskog polja „Žljebic" i na kome je omogućeno istraživanje i eksploatacija mineralne sirovine nakon izvršenih istražnih radova i potvrđenih rezervi mineralnih sirovina (IP/EP);
- planiranog istražnog i budućeg eksploatacijskog polja „Branjska" na kojem je omogućeno istraživanje s mogućnošću eksploatacije mineralnih sirovina nakon izvršenih istražnih radova i potvrđenih rezervi mineralnih sirovina (IP/EP),
- uvrštavanje planski predviđenog poboljšanja postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Križevci – Koprivnica –državna granica, a odnosi se i na koridore javnih cesta koji se križaju s koridorom željezničke pruge M201 nastalih pri projektiranju denivelacija javnih cesta, te rekonstrukcija postojećih horizontalnih krivina pruge R<1700 m, sa naknadnim izmjenama projekta izmiještanja spojne ceste nerazvrstane spojne ceste Grabik – Lepavina na DC41,
i druge korekcije i izmjene i dopune Plana vezano uz zahtjeve nadležnih javnopravnih tijela.
Javna rasprava traje od 05.05. - 20.05.2014. godine.
Javni uvid u Prijedlog Ciljanih II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sokolovac može se izvršiti svakog radnog dana (osim subote) u prostorijama Općine Sokolovac, Trg dr. Tomislava Bardeka 8, od 8,00 - 14,00 sati.

 

 

 

Stranica 7 od 12

<< Početak < Prije 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dalje > Kraj >>
Google Maps lokacija sjedišta
<<  Listopad 2018  >>
 Po  Ut  Sr  Če  Pe  Su  Ne 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Partneri

Koprivničko-križevačka županija
Pora
Zaštita prirode Koprivničko-križevačke županije

Projekti

Aktivni
 
 
 Završen
Natreg

 

Attract See